حصیربافی

حصیربافی صنعتی است که هنوز هم در کشور ما یکی از پرطرف‌دارترین صنایع دستی ایران به‌شمار می‌رود. این حصیرها در اشکال و اندازه‌های مختلف درست می‌شوند. مواد اولیه حصیربافی، در شهرها و کشورهای مختلف متفاوت است. انتخاب چوب مناسب برای ساخت حصیر، متناسب با آب‌وهوای اقلیم‌های مختلف انجام می‌شود. نحوه بافت حصیر هم بسته به اقلیم، متفاوت می‌باشد. اما تمام حصیرها، از تاروپود ساخته شده‌اندصفحه بعد